Input:

Pogoji za uporabo znižane DDV stopnje pri dobavi umetniških fotografij (C-145/18)

15.11.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 5. septembra 2019(*)

„Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 103(2)(a) – Člen 311(1), točka 2 – Priloga IX, del A, točka 7 – Nižja stopnja DDV – Umetniški predmeti – Pojem – Fotografije, ki jih posname in natisne umetnik ali so natisnjene pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij – Nacionalna ureditev, ki omejuje uporabo nižje stopnje DDV samo na fotografije, ki imajo umetniško naravo“

V zadevi C‑145/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložil Conseil d’État (državni svet, Francija) z odločbo z dne 20. februarja 2018, ki je na Sodišče prispela 23. februarja 2018, v postopku

Regards Photographiques SARL

proti

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, T. von Danwitz (poročevalec) in C. Vajda, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodna tajnica: V. Giacobbo‑Peyronnel, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. novembra 2018,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Regards Photographiques SARL E. Piwnica, avocat,

–        za francosko vlado A. Alidière, E. de Moustier in D. Colas, agenti,

–        za Evropsko komisijo N. Gossement in J. Jokubauskaitė, agentki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 7. marca 2019

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 103 in 311 ter Priloge IX, del A, točka 7, k Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Regards Photographiques SARL in ministre de l’Action et des Comptes publics (minister za javno politiko in javne račune, Francija, v nadaljevanju: davčna uprava), ker je zadnjenavedeni zavrnil uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) za dobavo portretnih in poročnih fotografij, narejenih v obdobju od 1. februarja 2009 do 31. januarja 2012.

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        V uvodni izjavi 51 Direktive o DDV je navedeno:

„Da se prepreči dvojna obdavčitev in izkrivljanje konkurence med davčnimi zavezanci, je treba sprejeti davčni sistem Skupnosti, ki se bo uporabljal za rabljeno blago, umetniške predmete, starine in zbirke.“

4        Člen 96 te direktive določa:

„Države članice uporabljajo splošno stopnjo DDV, ki jo določi vsaka država članica kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in za opravljanje storitev.“

5        Člen 98 navedene direktive v odstavkih 1 in 2 določa:

„1.      Države članice lahko uporabljajo eno ali dve nižji stopnji.

  1. Nižje stopnje se uporabljajo samo za dobave blaga in opravljanje storitev iz kategorij, določenih v Prilogi III.

[…]“

6        Člen 99(1) te direktive določa:

„Nižje stopnje se določijo kot odstotek od davčne osnove, ki ne sme biti nižji od 5 %.“

7        Člen 103 Direktive o DDV določa:

„1.      Države članice lahko določijo, da se nižja stopnja ali ena od nižjih stopenj, ki jih uporabljajo v skladu s členoma 98 in 99, uporablja tudi za uvoz umetniških predmetov, zbirk ali starin, kot je opredeljeno v točkah (2), […] člena 311(1).

  1. Kadar države članice uporabijo možnost iz odstavka 1, lahko nižjo stopnjo uporabljajo tudi za naslednje transakcije:

(a)      dobave umetniških predmetov, ki jih opravi avtor ali njegovi pravni nasledniki;

[…]“

8        Člen 311 te direktive v odstavkih 1 in 2 določa:

„1.      Za namene tega poglavja in brez vpliva na druge določbe Skupnosti imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

[…]

(2)      ,umetniški predmeti‘ pomenijo predmete iz dela A Priloge IX;

[…]

  1. Države članice pa imajo možnost, da za ‚umetniške predmete‘ ne štejejo predmetov iz [točke 7] dela A Priloge IX.“

9        V Prilogi IX, del A, točka 7, k navedeni direktivi je določeno:

„umetniške fotografije [fotografije], ki jih posname oziroma [in] natisne avtor [umetnik] ali so posnete [natisnjene] pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih.“

 Francosko pravo

10      Člen 278f code général des impôts (splošni davčni zakonik, v nadaljevanju: CGI) je v različici, ki se je uporabljala do 1. januarja 2012, določal:

„[DDV] se po stopnji 5,5 % pobira za:

[…]

  1. dobave umetniških predmetov, ki jih opravi avtor ali njegovi pravni nasledniki;

[…]“

11      Od 1. januarja 2012 se je stopnja, določena s to določbo, zvišala na 7 %.

12      V skladu s členom 98A, točka 7, Priloge II k CGI se za umetniška dela štejejo naslednje fotografije:

„Fotografije, ki jih posname in natisne umetnik ali so natisnjene pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih […]“

13      Namen navodila generalnega direktorata za davke z dne 25. junija 2003 z naslovom „DDV, nižja 5,5 % stopnja, ki se uporablja za umetniške predmete, položaj umetniških fotografij“, ki je bilo objavljeno v Bulletin officiel des impôts št. 115 z dne 2. julija 2003, kot je veljalo v času dejanskega stanja zadeve v glavni stvari (v nadaljevanju: navodilo z dne 25. junija 2003), je bil dati pojasnila glede pogojev za uporabo nižje stopnje DDV, določenih v členu 278f CGI, za umetniške fotografije. To navodilo je določalo:

„[…]

  1. Merila za umetniško fotografijo:
  2. Za umetniška dela, za katera se lahko uporablja nižja stopnja DDV, se lahko štejejo samo fotografije, ki izkazujejo očiten ustvarjalni namen njihovega

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih